Lover for Flateby Hundeklubb, stiftet 27.04.88

Vedtatt av årsmøtet den 29.1.2013 med senere endringer, senest av 26.03.2019.
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb


Kap 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Flateby Hundeklubb, og forkortes til FHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er
å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er
derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er
gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å
følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben er en lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Flateby, Enebakk og Omegn
Klubben har verneting i Enebakk.

§ 1-2 Formål
Flateby Hundeklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra
til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. Flateby Hundeklubb skal også arbeide for
etisk riktig behandling av hunder.

§ 1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
·          Årsmøtet
·          Ekstraordinært årsmøte
·          Styret
·          Valgkomite
·          Utdanningsutvalg, - herunder lydighet og brukshundansvarlig
·          Arrangementskomite

§ 1-4 Tilknytning og organisering
Flateby Hundeklubb er medlem i NKK, og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i
klubbens lover. Flateby Hundeklubb skal har lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til
enhver tid gjeldende lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har
vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

§ 2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem
kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Husstandsmedlem av ordinære medlemmer kan tegne husstandsmedlemskap i klubben.
Forutsetning for å kunne tegne husstandsmedlemskap er nær familie (ektefelle og barn), og samme
bostedsadresse som hovedmedlem.
Medlemmene er forpliktet til å støtte Flateby Hundeklubb og NKKs virksomhet samt å følge Flateby
Hundeklubb sine lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende
regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva
gjelder klubbinternt regelverk.

§ 2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse skjer som regel via «Min side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller e-post)
til klubben
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller
annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover, Kap. 7
§ 2-3 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent
til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKK Representatskapsmøte
Æresmedlemmer betaler kun grunnkontingent til NKK.
Medlem har ingen rettigheter før full kontingent er betalt.

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner
NKKs lover Kap. 7 Disiplærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.

Kap 3 Organisasjon

§ 3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet, dette avholdes hvert år innen utgangen av mars.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50% +1 av stemmene, blanke stemmer teller
ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsning av klubben (krever ¾
flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.
Oppnås ikke alminnelig flertall (50% + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming,
gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller
ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte stemmer
på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§ 3-2 Møte og stemmerett
Alle medlemmer som har betalt kontingent i det årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 3
uker har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlemmer forstås kun person med gyldig
medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben så sant
medlemskap er betalt.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Det er tak på en (1) fullmakt per
fremmøtt medlem.
På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke
stemmerett.

§ 3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes
medlemmet direkte, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
1.      Saksliste
2.      Årsberetning
3.      Regnskap med revisors beretning

4.      Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
5.      Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene
må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§ 3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a)      Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer/fullmakter, innkallingen og saksliste, samt å
gi observatører rett til å være til stede.
b)      Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen
fra møtet.
c)      Behandle årsberetning
d)      Godkjenne regnskap med revisors beretning
e)      Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens sakslite. På sakslisten skal
det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag av nye
saker er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
f)       Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
g)      Velge:
·        Leder for 2 år
·        Nestleder for 2 år
·        Sekretær for 2 år
·        Kasserer for 2 år
·        Styremedlem for 2 år
. Utdanningsansvarlig for 2 år (dette vervet blir ivaretatt av et av styremedlemmene)
. Arrangementskomiteleder (dette vervet blir ivaretatt av et av styremedlemmene)
·        To (2) varamedlemmer til styret for 1 år
·        Medlem i arrangementskomite for to (2) år og 1 medlem for ett (1) år.
·        Revisor med vararevisor for 2 år.
·        Valgkomite med leder og øvrige 1 medlem for to (2) år, samt 1 vararepresentanter for 1 år
Alle funksjoner velges ved eget valg, kollektiv avstemming er ikke tillatt. Ved behov bør det ved valg
settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for
dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Unntak når det ikke foreligger kandidater, eller når
kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.
Forslag til kandidater ved personvalg sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmener fastsatte
frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til
valg.

§ 3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger
det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som
skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på
dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. Møtet
avholdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. Innsending av forslag til
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.
 

Kap 4 Styret

§ 4-1 Styrets myndighet
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
§ 4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede. Vedtak fattes
med alminnelig flertall (50% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet blir
forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal
føre referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for
medlemmene og NKK ved forespørsel.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny
nestleder skal velges av og blant de resterende styremedlemmene.

§4-3 Styrets oppgaver er å
·         lede klubben mellom årsmøtene
·         avholde årsmøte
·         drive klubben i samsvar med klubbens formål
·         gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

·         oppnevne og avvikle komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for
særkomiteer
·         søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
·         eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§ 5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 1 medlem, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens
arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal
besettes.

§ 5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§ 6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og
endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt
som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§ 6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av
medlemskapet i NKK jf NKKs lover § 6-1.

§ 6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes
på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om
oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe
spesielt tilfaller midlene NKK.

§ 6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall
• Flest stemmer
Alminnelig flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
• Blanke stemmer teller
• Bruk er vedtektsfestet

 

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler